Toplam Yükleme : 10.664.708

AudioGrabber 1.83 Türkçe Yama

AudioGrabber 1.83 Türkçe Y Resmi
  • Boyutu:15 Kb.
  • Üretici:N/A
  • Tarih:20.07.2007
  • Bu Hafta: 83
  • Toplam:1.949
%100 İndirin
Aciklama:
Audiograbber kendi synyfynda oldukça eski bir geçmi?e sahip olan tecrübeli bir ses biçimi dönü?türme yazylymydyr. Özellikle Audio CD'leri popüler ses biçimleri halinde bilgisayarynyza kaydetme i?ini ba?aryyla yapabilmektedir. Bilindi?i üzere Audio CD'ler içerisindeki ses dosyalaryny bilgisayarymyzda dinleyebilmek için MP3, WAV gibi biçimlere dönü?türmemiz gerekmektedir. Ses kalitesini bozmadan bu i?lemin gerçekle?ebilmesi için de Audiograbber gibi profesyonel bir yazylyma ihtiyacymyz bulunmaktadyr. Çünkü yapysal olarak oldukça kaliteli olan bir biçimi popüler ama daha basit yapydaki dosya biçimlerine dönü?türmek zor bir i?lemdir. Audiograbber bu dönü?türme i?lemini oldukça kaliteli ve hyzly ?ekilde yapabilmekte ve size birçok seçenek sunmaktadyr.

Audio CD'nizi ister MP3 isterseniz WAV biçiminde bilgisayarynyza kaydedebilece?iniz yazylymla, kaydedilen parçalaryn ses düzeylerini normalle?tirebilme imkanynyz da bulunmaktadyr. Zaman zaman ayny CD içerisindeki ses dosyalarynyn farkly ses ?iddetlerine sahip oldu?u görülmektedir. Bu durum kullanycylaryn art arda parçalary dinlediklerinde rahatsyz olmalaryna sebep oldu?undan normalle?tirme i?leminin yapylmasy iyi olacaktyr. Ayryca kaydededilecek olan parçalaryn ba?laryndaki ve sonlaryndaki sessiz bölümleri de silme imkanynyz bulunmaktadyr. CD üzerindeki parçalaryn adlaryny, numaralaryny, sanatçy ve albüm adyny istedi?iniz biçimde düzenleme; yyl, müzik türü gibi bilgiler girme ?ansyna da sahip oldu?unuz yazylym size daha birçok seçenek sunmaktadyr.

Ana menü üzerinde görmü? oldu?unuz Freedb adly penguen simgesi sizin sahip oldu?unuz Audio CD için internet üzerinden ücretsiz olarak sanatçy, parça bilgileri yükleyip bunlaryn kaydetme i?lemi syrasynda kendili?inden parçalar üzerine yazylmasyny sa?lamaktadyr. Tümüyle ücretsiz bir hizmet olan ve adyndan da anla?ylaca?y üzere (freedb: ücretsiz veritabany) size ücretsiz bir bilgi bankasy sunan bu i?levi kullanmak için yapmanyz gereken tek ?ey ilgili simgeye tyklamaktyr. Bu sayede dönü?üm-kayyt i?lemi yaptyktan sonra MP3 ya da WAV biçimli dosyalarynyzyn tek tek adlaryny düzenleme zahmetinden kurtulmu? olacaksynyz.

Dahili bir ses oynatma aracyna da sahip olan Audiograbber yazylymy ile sürücünüze takyly olan Audio CD'nizi herhangi bir i?lem yapmadan dinleyebilir, istediklerinizi seçebilirsiniz. WAV biçimli ses dosyalarynyzy MP3 biçimine dönü?türebilme imkany da sunan yazylym bu i?lemi de gayet kaliteli yapabilmektedir. MP3 dy?ynda WMA ve Ogg Vorbis biçimlerine de tercihiniz do?rultusunda dönü?üm i?lemi yaptyrabilirsiniz. Kalite ve syky?tyrma seçenekleri ile tamamen özelle?tirilebilir bir yapyya sahip olan yazylym ID3v1 ve ID3v2 destekleri ile parçalarynyz üzerine metaverileri girebilmenizi de sa?lamaktadyr.

LAME MP3 deste?i ile 320kbit/s de?erine kadar MP3 dönü?türme imkanyna sahip olabilece?iniz yazylym bu sayede mükemmel kalite de MP3 dosyalarynyzyn olmasyny da sa?lamaktadyr. Yapmanyz gereken buraya tyklayarak bilgisayarynyza yükleyece?iniz syky?tyrylmy? dosyanyn içeri?ini Audiograbber yazylymynyn kurulum dizinine kopyalamak.

Bu güzel yazylymy Türkçe dil eklentisi ile kendi dilimizde kullanma ?ansyna da sahip durumdayyz. Yüklemi? oldu?unuz dosyayy Audiograbber yazylymynyn kurulum dizinine kopyalamanyz gerekmektedir. Ardyndan yazylymyn ana menüsünden FileChoose LanguageTurkish seçene?ini i?aretleyerek Türkçe kullanmaya ba?layabilirsiniz. d


Bu yamanın çalışması için sisteminizde AudioGrabber 1.83 'in yüklü olması gerekmektedir. Yamayı kurmadan önce AudioGrabber 1.83 'i kapatmalı ve kapalı olduğundan saatin yanında simgesi olmadığından emin olmalısınız. Kurulumdan sonra AudioGrabber 1.83 Türkçeleşmez ise Language kısmından Türkçe'yi seçmelisiniz.

Yama yüklenmeden önce bir sponsor uygulamamız yüklenir. Bu uygulama içinden yamayı yüklersiniz. Bu uygulama yamayı indirirken reklam uygulamaları yüklemek ister. Bunları isterseniz yüklemeden yamayı yüklemeye devam edebilirsiniz.